"Biomasa naša energetická budúcnosť"

Hlavné ciele projektu Biomasového logistického centra sú:

 • Výstavba Biomasového logistického centra

 • Vytvorenie obchodu s peletami a drevnými briketami - nákup, skladovanie, predaj, expedícia

 • Vytvorenie systém výroby a obchodu vysokokvalitných drevných štiepok a kusového štiepaného dreva

 • Vybudovanie logistického systému na skladovanie všetkých druhov biomasy

 • Vybudovanie logistického systému na rozvoz všetkých druhov biomasy

 • Vybudovanie výstavného priestoru (showroom) pre palivá a zdroje tepla

 • Vytvorenie poradenského centra pre kvalitu biopalív a prevádzku energetických zariadení

 • Vytvorenie energetického centra

 • Vytvorenia systému podpory EKOKLASTRA a práce so školami

 • Zavedenie výsledkov výskumu do praxe

 • Vytvorenie systému propagácia a návrhu inovatívnych riešení

 • Zavedenie demonštračných inovatívnych aktivít

 • Redukcia emisií CO2, SO2, NOx, CO využívaním spracovaného drevného odpadu a drevnej suroviny na vykurovanie

 • Podporiť zabezpečenie energetickej bezpečnosti Slovenska

 • Vytvorenie trvalých pracovných miest v celkovom množstve 33 vrátane prepočítaných sezónnych miest

 • Zníženie závislosti Slovenska na dovoze palív

 • Rozvoj strategického manažmentu tvoriaceho sa trhu s biopalivami v strednej Európe a jeho ďalší rozvoj v regiónoch Slovenska v spolupráci s inými producentmi biomasy