Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

Predstavenstvo
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti.

Mgr. Pavol Lenhart – predseda predstavenstva
Ing. Lenka Kopúnová – členka predstavenstva

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.

Ing. Vendelín Hozzánk – predseda dozornej rady
Ing. Milan Staňo – člen dozornej rady
Ing. Pavol Gábik - člen dozornej rady