Biomasove logisticke centrum Kysucky Lieskovec 03BIOPEL, a. s. je spoločnosť, ktorá bola založená fyzickými a právnickými osobami v roku 2012. Zámerom spoločnosti je vybudovať čistú a úspešnú spoločnosť so silným environmentálnym cítením, ktorá bude prínosom pre región i regionálnu ekonomiku.

Hlavnou činnosťou je výroba a nákup drevnej suroviny a predaj celej škály drevných biopalív: drevné pelety, brikety, kusové štiepané drevo, suché drevné štiepky a poskytovanie služieb v oblasti dopravy. Spoločnosť prináša ľuďom zamestnanie, príjmy a vhodné ekologické palivá z domácich obnoviteľných zdrojov energie. Spoločnosť svojou činnosťou výrazne zvyšuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie, znižuje emisie skleníkových plynov a tým ochraňuje životné prostredie. Celý tento proces zabezpečuje novovytvorené Biomasové logistické centrum v Kysuckom Lieskovci.

BIOPEL, a. s. spracúva menej kvalitné drevo a odpadové drevo, z ktorého už nie je možné vyrobiť kvalitný materiál pre stavebníctvo či nábytkárstvo. Podporuje tak domácim nákupom dreva množstvo vlastníkov lesov a malých spracovateľských jednotiek ako: urbáre, píly, nábytkárov, stolárov, lesníkov, správcov tokov a pod.

Spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom komplexné služby pri dodávke drevných biopalív na vykurovanie. BIOPEL, a. s. je kompetentným partnerom na území celého Slovenska, ktorý Vám poradí v otázkach spojených so správnym výberom vykurovacieho systému, pri plánovaní skladovacích priestorov na drevné pelety a drevné štiepky, pri voľbe dodávateľov kotla alebo krbu a nákladov s tým spojenými. 

Množstvo inovácií v rámci výrobného procesu i manažmentu spoločnosti kladie dôraz na ochranu životného prostredia a snaží sa minimalizovať dopady výroby na všetky jeho zložky. Pre zachovanie najvyššej kvality našich produktov a služieb dbáme nielen na kvalitu výrobnej suroviny, výskum, vývoj a inovácie používaných technológií, ale tiež na správne environmentálne pravidlá spoločnosti a všetkých jej zamestnancov.

Dlhodobým cieľom spoločnosti je posilniť úroveň služieb bioenergetiky na Slovensku. Okrem predaja a dovozu drevných biopalív ponúkame zákazníkom expertné poradenstvo. Odlíšiť sa chceme najmä detailnou znalosťou celého reťazca, od výroby po spotrebu drevnej biomasy. 

pdfPovolenie spoločnosti BIOPEL, a. s. na predmet podnikania: VÝROBA TEPLA