Biomasove logisticke centrum Kysucky Lieskovec 03BIOPEL, a. s. je spoločnosť, ktorá bola založená fyzickými a právnickými osobami v roku 2012. Zámerom spoločnosti je vybudovať čistú a úspešnú spoločnosť so silným environmentálnym cítením, ktorá bude prínosom pre región i regionálnu ekonomiku.

Hlavnou činnosťou je výroba a nákup drevnej suroviny a predaj drevných biopalív - certifikovaných drevných peliet a drevných brikiet. Spoločnosť tiež poskytuje služby v oblasti dopravy a od roku 2020 je oprávneným dodávateľom tepla z biomasy. Spoločnosť prináša ľuďom zamestnanie, príjmy a vhodné ekologické palivá z domácich obnoviteľných zdrojov energie. Spoločnosť svojou činnosťou výrazne zvyšuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie, znižuje emisie skleníkových plynov a tým ochraňuje životné prostredie. Celý tento proces zabezpečuje novovytvorené Biomasové logistické centrum v Kysuckom Lieskovci.

BIOPEL, a. s. spracúva menej kvalitné drevo a odpadové drevo, z ktorého už nie je možné vyrobiť kvalitný materiál pre stavebníctvo či nábytkárstvo. Podporuje tak domácim nákupom dreva množstvo vlastníkov lesov a malých spracovateľských jednotiek ako: urbáre, píly, nábytkárov, stolárov, lesníkov, správcov tokov a pod.

Spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom komplexné služby pri dodávke drevných biopalív na vykurovanie. BIOPEL, a. s. je kompetentným partnerom na území celého Slovenska, ktorý Vám poradí v otázkach spojených so správnym výberom vykurovacieho systému, pri plánovaní skladovacích priestorov na drevné pelety a drevné štiepky, pri voľbe dodávateľov kotla alebo krbu a nákladov s tým spojenými. 

Množstvo inovácií v rámci výrobného procesu i manažmentu spoločnosti kladie dôraz na ochranu životného prostredia a snaží sa minimalizovať dopady výroby na všetky jeho zložky. Pre zachovanie najvyššej kvality našich produktov a služieb dbáme nielen na kvalitu výrobnej suroviny, výskum, vývoj a inovácie používaných technológií, ale tiež na správne environmentálne pravidlá spoločnosti a všetkých jej zamestnancov.

Dlhodobým cieľom spoločnosti je posilniť úroveň služieb bioenergetiky na Slovensku. Okrem predaja a dovozu drevných biopalív ponúkame zákazníkom expertné poradenstvo. Odlíšiť sa chceme najmä detailnou znalosťou celého reťazca, od výroby po spotrebu drevnej biomasy. 

BIOPEL one page web page 0001 BIOPEL one page web page 0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť BIOPEL, a. s. získala od 01.06.2020 oprávnenie na podnikanie v tepelnej energetike - stala sa tak oprávneným distribútorom a dodávateľom tepla na Slovensku. 

Povolenie

Cena tepla 2023

Štandard kvality 2022

Práva a povinnosti odberateľa

 

Oprávnenia na prevádzku zariadení na zhodnocovanie drevného odpadu

Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - výrobná linka

Rozhodnutie - vydanie prevádzkového poriadku - výrobná linka

Prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – pomalobežný drvič drevného odpadu

Rozhodnutie - vydanie prevádzkového poriadku - pomalobežný drvič drevného odpadu