Program: Nórsky finančný mechanizmus

Program: Zelené Inovácie v priemysle SK07

Rozpočet projektu: 6 443 542 EUR      

Realizácia: 2.10.2014 – 30.04.2017     

   norway grants logo     

 

 

"Biomasa naša energetická budúcnosť"                           

   Statny znak SRmale   
   

BIOPEL, a. s. je spoločnosť, ktorej hlavným zámerom je vybudovanie Biomasového logistického centra (BLC), zameraného na zabezpečovanie drevnej suroviny, spracovanie a predaj celej škály pevných biopalív: pelety, priemyselné pelety, alternatívne pelety, brikety, alternatívne brikety, kusové štiepané drevo a suché drevné štiepky.

BLC sa realizuje v lokalite severozápadného Slovenska, kde sú dobré predpoklady pre implementáciu takéhoto druhu projektu, nakoľko je táto oblasť obzvlášť bohatá na drevnú surovinu, drevný odpad, rastlinné odpady a súčasne tá táto lokalita k dispozícií veľmi dobré dopravné spojenie.

Po implementácii bude BLC schopné dodávať 25 000 ton palív vhodných na konečné použitie.

Projekt v sebe zahŕňa veľkého množstvo inovácií - nielen technických, ale aj manažérskych, logistických a jednoducho ľudských tak, aby na prvom mieste bol každý potenciálny klient. Projekt sa striktne riadi prísnym rešpektovaním základných environmentálnych a environmentálno - ekonomických pravidiel v záujme nekonfliktného trvalo udržateľného rozvoja.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie BLC zameraného na zabezpečovanie drevnej suroviny, spracovanie a predaj celej škály biopalív ako sú drevné pelety, priemyselné pelety, alternatívne pelety, brikety, alternatívne brikety, kusové štiepané drevo a suché drevné štiepky vhodné na konečné použitie. Vytvorenie BLC primárne prispeje k zvýšenému využívaniu OZE a tým redukcii skleníkových plynov, podpore regionálnej ekonomiky a zvýšeniu zamestnanosti.

EEA GRANTS a NORWAY GRANTS

Základné informácie

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:

- Prispôsobenie sa zmene klímy

- Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie

- Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva

- Zelené inovácie v priemysle

- Domáce a rodovo podmienené násilie

- Cezhraničná spolupráca

- Štipendijný program

- Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg

- Fond pre mimovládne organizácie

Prvých šesť programov spravuje Úrad vlády SR, ostatné majú buď medzinárodného správcu alebo tento správca ešte nebol ustanovený.