"Biomasa naša energetická budúcnosť"

Spolupráca projektových partnerov

Záverečná konferencia 30.11.2016 v Kysuckom Lieskovci

Stretnutie projektových partnerov 21. - 23.09.2016 v Kysuckom Lieskovci

Seminár pre projektových partnerov 30.10. 2015 v Kysuckom Lieskovci

Stretnutie projektových partnerov 29. - 30.10.2015 v Kysuckom Lieskovci

Stretnutie projektových partnerov 24. - 26.06.2015 v Kysuckom Lieskovci a v Rajci

Stretnutie projektových partnerov 16. - 18.03.2015 v Kysuckom Lieskovci

Stretnutie projektových partnerov 19. - 21.01.2015 v Rajci a v Kysuckom Lieskovci

Stretnutie projektových partnerov 09.01.2015 v Rajci

Kick-off meeting 22.10.2014, 24.10.2014

Otváracia konferencia 23.10.2014

 

Účasť na výstavách

43. Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava, 18.-21.8.2016 v Nitre

Výstava CONECO/RACIOENERGIA v Bratislave 6.-9.4.2016

Výstava PROGETTO FUOCO vo Verone, Taliansko, 24. - 28.2016

Výstava AQUATHERM 2016 v Nitre, 9. - 12.2.2016

Výstava AQUATHERM 2015 v Nitre, 10. - 13.02.2015

Výstava ITALIA LEGNO ENERGIA 2015 v Arezzo, Taliansko, 13. - 15.02.2015

 

 

Výsledky projektu k 30.04.2017

 Cieľová

hodnota

Aktuálna

hodnota 

Výstupy projektu a indikátory výstupov projektu
Počet vytvorených zariadení na výrobu energie využívajúce biomasu 11 11
Inštalovaný výkon zariadení na výrobu energie využívajúcich biomasu (MW) 0,9 0,9
Počet vytvorených logistických centier 1  1
Počet výrobcov biomasy podporených s cieľom zvýšiť produkciu poľnohosp. biomasy 6 11
Počet nových zavedených technológií/postupov - výsledok transferu poznatkov od nórskych partnerov 2 2
     
Ciele a indikátory cieľov projektu    
Odhadovaná produkcia biomasy (vrátane elektrickej energie a tepla z biomasy) v TJ za rok 408 677
Počet novozavedených environmentálnych tegnológií 9 9
Odhadovaný počet vytvorených zelených pracovných miest 33 33
Celkové množstvo biomasy spracovanej v rámci projektu (t) 25 000 59 318
     
Výsledky a indikátory výsledkov projektu    
Inštalácia zariadení na výrobu energie využívajúcich biomasu    
Počet zazmluvnených dodávateľov energie 1 1
Dodávka tepla z malých kotolní 3 3
Počet vyškolených osôb, ktoré získajú osvedčenie na prevádzku biomasových zariadení 15  15
Odovzdávanie výsledkov výskumu
Počet implementovaných výsledkov výskumu 4 4
Počet účastníkov (študentov) na exkurzii BLC 30 120
Zvýšenie produkcie biomasy vytvorením BLC
Celková ročná produkcia suroviny spracovanej v BLC - drevné pelety, štiepka, ... 25 000 59 318
Vytvorené skladovacie priestory na biomasu    
Vytvorené skladovacie priestory pre drevné pelety (t) 5 000 5 000
Vytvorené skladovacie priestory pre drevné brikety (t) 200 200
Vytvorené skladovacie priestory pre drevné štiepky (t) 500 500
Vytvorený dopravný systém na rozvoz biopaliva  
Cisterna na rozvoz peliet 1 1
Súprava na rozvoz štiepok 1 1
Súprava na rozvoz biopalív 1 1
Podpora producentov biomasy  
Počet zazmluvnených producentov biomasy 6  7
Zariadenia na spracovanie biomasy  
Profesionálny mobilný štiepkovač, štiepačka dreva, drvič drevných paliet 3 3
Vývozka dreva 1 1
Súbor laboratórnej a meracej techniky 1
Získavanie a spracovanie menej kvalitného dreva  
Vývozná súprava pre zvoz dreva 1 1
Píla na agregátnu hmotu 1  1
Posilnenie bilaterálnej spolupráce  
Počet partnerských dohôd uzavretých s nórskymi partnermi 2 2
Študijná cesta do Nórska 1 1
Otváracia konferencia, seminár, záverečná konferencia 3 3
Vypracovanie technicko - ekonomickej štúdie prevádzky BLC - partner NFG 1
Vypracovanie finančnej analýzy - Partner IDN 1
Propagácia výsledkov bilaterálnej spolupráce  
Web stránka 1 1
Leták o spracovaní biomasy v SJ a AJ v počte 2000 ks 1 1
Články v médiách (články v tlači, reportáže v TV) 3 28