Imlementácia projektu "Biomasové logistické centrum" prebehala vo viacerých fázach:

- fáza výstavby samotného Biomasového logistického centra

- fáza dodania a inštalácie technológie

- fáza obstarávania vozového parku BLC, pre zabezečenie logistiky BLC

- organizácia podujatí v rámci implemntácie projektu

- spolupráca s partnermi - vypracovanie štúdií

- projektový manažment - vypracovanie prieebžných správ, komunikácia s projektovými partnermi

- zabezpečenie publicity projektu

 

Fotogaléria