vlajkyBIOMASA, združenie právnických osôb v spolupráci s nórskou spoločnosťou International Development Norway a spoločnosťou BIOPEL, a. s. zorganizovali odoborné podujatie zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Odborné podujatie sa konalo v Kysuckom Lieskovci pre študentov technických univerzít s prehliadkou výroby drevných peliet a distribúcie biopalív. Podujatia sa zúčastnili významní slovenskí a nórski odborníci, ktorí sa podieľajú na prenose skúseností a znalostí v oblasti využívania biomasy v rámci slovensko-nórskej bilaterálnej spolupráce.

 

Zároveň pre expertov z Nórska Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec prezentovalo spracovanie drevnej hmoty, priamo z ťažby dreva z lesov Rajeckej doliny. Poobedný program celodenného podujatia bol venovaný otvoreniu Biomasového Logistického Centra spoločnosti BIOPEL. 

 

Pozvanka WEB

Na Obecnom úrade v Kysuckom Lieskovci od 09.00 hod. sa uskutočnil Odborný seminár „Využívanie obnoviteľných zdrojov energie, biomasa a solárna energia" s podtitulom „Výmena skúseností v rámci bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Nórskom". Podujatia sa zúčastnili študenti technických vysokých škôl a univerzít, s ktorými BIOMASA dlhodobo spolupracuje. Študenti mali možnosť získať nové vedomosti a poznatky expertov na spracovanie biomasy, výsledky bilaterálnej spolupráce s nórskymi partnermi a zároveň boli oboznámení s činnosťou všetkých zúčastnených univerzít. Získané informácie môžu účinne zužitkovať vo svojom štúdiu, alebo aj vo svojom budúcom povolaní, keďže si vybrali na štúdium práve odbory, ktoré sa venujú využívaniu obnoviteľných zdrojov energie a technológia na ich spracovanie.

Po skončení prezentačnej časti sa študenti po skupinách presunuli do areálu BIOMASY a BIOPELU a absolvovali exkurziu do výrobnej časti drevných peliet a novo otvorenej prevádzky logistického centra.

Odborné prednášky pre študentov:

Energetické zhodnocovanie drevného odpadu - výroba tepla a drevných peliet

Ladislav Židek - BIOMASA, z.p.o.

Využívanie rôznych druhov OZE a praktické skúsenosti - solárna energia, výsledky programu Zelená domácnostiam

EEA Granty - Zelené inovácie v priemysle

Janka Kavcová - BIOMASA, z.p.o.

EEA Granty - Program Zelené inovácie v priemysle - Biomasové Logistické Centrum

 

Bilaterálna Spolupráca

Anders Stølan - IDN Norway

Bilaterálna spolupráca a skúsenosti Nórskych partnerov na Slovensku

 

Výskum a Inovácie

Jozef Jandačka - Žilinská Univerzita, Strojnícka fakulta

Ľubomír Šooš - Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta

Ladislav Dzurenda - Technická Univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky

Výskum na pôde univerzít v oblasti využívania OZE a technológie na spracovanie OZE

 

 

BLC

Medzitým v Rajci prebiehala prezentácia Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec (CENZUAL), ktorý je partnerom v projekte Biomasové Logistické Centrum (BLC). V rámci svojej prezentácie pre expertov z nórskeho kráľovstva predstavil predseda Štefan Fusko činnosť CS Rajec a aktivity zrealizované počas projektu. Nórska delegácia navštívila aj výrobnú prevádzku priamo v teréne. V rámci projektu zakúpilo CS Rajec súpravu na zvoz dreva z lesov a spustilo prevádzku novoinštalovanej píly na spracovanie menej kvalitného dreva na výrobu drevných paliet pre potreby spoločnosti BIOPEL.

Významnou časťou celodenného programu bolo slávnostné otvorenie Biomasového Logistického Centra (BLC) spoločnosti BIOPEL, a. s. BLC predstavuje inovatívny spôsob, ako rozvíjať a zabezpečovať lokálne dodávky drevných biopalív malým i veľkým odberateľom priamo od slovenského výrobcu. Súčasťou informačných materiálov bol vydaný leták priamo k podujatiu. Leták je zameraný na biopalivá vyrobené z biomasy a bilaterálny fond Nórskeho finančného mechanizmu. Leták bol vydaný v slovenskej aj v anglickej verzii.

Zástupcovia Úradu vlády SR, veľvyslankyňa nórskeho kráľovstva na Slovensku Inga Magistad, Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve František Kašický a mnohí ďalší významní hostia a odborníci zo Slovenska i Nórska sa zúčastnili slávnostného otvorenia unikátneho logistického centra. Všetci prítomní vysoko hodnotili výsledky a výstupy projektu a popriali zástupcom BIOMASY a BIOPELU úspešnú prevádzku Centra.

Podujatie sa konalo vďaka finančnej podpore z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR v rámci Bilaterálneho fondu, ktorý je zameraný na posilnenie bilaterálnych vzťahov a zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi.

LOGA

V terajšom období grantov sú najväčšími oblasťami životné prostredie a udržateľný rozvoj. Výrazný podiel prostriedkov smeruje k adaptácii na klimatické zmeny a k zeleným inováciám v priemysle. Významným prínosom je najmä široké spektrum poradenstva, prenos know-how, nových technológií, či rôzne vzdelávacie aktivity.